Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COKRZEW.PL

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę za pomocą którego Kupujący realizuje Zamówienie (dokonuje zakupu)
Towar – przedmioty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Cena – całkowita Cena Brutto towaru, nieuwzględniająca Koszty Dostawy.
Płatność– proces polegający na zapłacie Sprzedawcy Ceny oraz ewentualnych Kosztów Dostawy.
Koszty dostawy – koszt jaki ponosi Kupujący za proces dostawy Towaru.
Dane osobowe – zestaw danych Kupującego wykorzystywane tylko w procesie realizacji Zamówienia
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Zamówienie – wybrana lista produktów przez Kupującego który za pośrednictwem Koszyka dokonał zamówieni i poprawnie przesłał Sprzedawcy
Sklep - sklep internetowy cokrzew.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://cokrzew.pl.
Sprzedawca - Centrum Ogrodnicze "KRZEW" Mariusz Kluczewski ul. Mazurska 11, 14-300 Morąg tel: 697-919-099 e-mail: c.o.krzew@gmail.com NIP: 7411394292 REGON: 384099050

§2 KONTAKT

 1. Adres pocztowy: ul. Mazurska 11, 14-300 Morąg
 2. Adres e-mail: c.o.krzew@gmail.com
 3. Telefon: 697-919-099

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • Urządzenie z dostępem do internetu,
 • Przeglądarka internetowa z wymaganymi wtyczkami oraz obsługą plików cookies.
 1. Aby Klient mógł złożyć zamówienie niezbędny poza wymogami określonymi w ust. 1 potrzebne będzie aktywne konto e-mail.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami ostatecznymi zawierające podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrane produkty należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie opcji: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie zrealizowania w całości ust. 4 oraz zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest umową sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zostanie dostarczone Kupującemu przez Sprzedawce w formie papierowej lub elektronicznej najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może stworzyć własne konto rejestrując się za pośrednictwem opcji Zarejestruj się.

 §5 SPOSOBY ORAZ TERMIN DOKONYWANIA PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

 1. Sprzedawca za pośrednictwem portalu udostępnia Kupującemu różne sposoby płatności (Więcej tutaj!).
 2. Aktualne sposoby płatności dostępne są na podstronie Formy Płatności oraz w Koszyku po wybraniu produktu lub zestawu produktów z chwilą chęci związania się Umową ze Sprzedawcą. Sposoby dokonywania płatności mogą być zależne od produktu oraz wybranej formy dostawy. 
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty dokonanych zakupów po wcześniejszym kontakcie udostępnionym w §2.
 4. Rozliczenia transakcji dokonywane jest za pośrednictwem dedykowanych portali wybranych przez Kupującego.
 5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, Sprzedawca skontaktuje się dostępnymi środkami komunikacyjnymi z Klientem celem przypomnienia o płatności. Nieuiszczenie opłaty w okresie 2 dni od momentu dokonania zakupu będzie równoznaczne z brakiem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze jeżeli wybrał opcję płatności za pobraniem. Odmowa płatności lub odbioru przesyłki jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy Sprzedaży. 
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Obsługiwane płatności:

 §6 KOSZT, TERMIN ORAZ SPOSOBY DOSTAWY ZAMÓWIONEGO PRODUKTU/PRODUKTÓW

 1. Dostawa produktu obejmuje dostarczenie towaru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Dostawa do Klienta realizowana jest w momencie uiszczenia opłaty za pośrednictwem różnych sposobów płatności o których mowa w §5 ust. 1. Aktualne informacje o metodach dostawy znajdują się na podstronie Dostawa oraz każdorazowo na stronie Koszyka. 
 3. Dostępne sposoby dostawy mogą być uzależnione od rodzaju przedmiotu lub wybranego sposobu płatności. Aktualne sposoby dostawy mogą zależeć od wybrania więcej niż jednego produktu. 
 4. Termin dostawy Zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. Na każdej stronie produktu widnieje rzeczywisty termin dostawy produktu. 
 5. Początek biegu terminu dostawy jest liczony od momentu: 
 • faktycznego zaksięgowania gotówki na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 • zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, gdy klient wybrał sposób płatności za pobraniem.
 1. Do terminu dostawy Zamówienia o którym mowa w ust. 4 należy dodać czas Dostawy produktu przez wybranego przewoźnika, który uzależniony jest od wyboru metody płatności oraz dostawy. Czas realizowanego zamówienia jest pokazany każdorazowo na podstronie Twoje Zamówienie (Dostępne tutaj!)
 2. W przypadku odbioru osobistego wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów odbioru zakupionego produktu.
 3. W przypadku złożenia jednocześnie kilku produktów o różnych metodach i terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany na stronie termin, jednakże nie może przekroczyć terminu wskazanego w ust. 4.

 §7 REKLAMACJA

 1. Zakres oraz podstawa odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego jeżeli dany produkt ma wadę fizyczna lub prawną o jest określona w art. 556 Kodeksu Cywilnego i następnych. 
 2. Produkty oferowane na stronie Sprzedawcy mogą posiadać gwarancję producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji mogą być dołączone bezpośrednio do zakupionego produktu. 
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu produkt który jest wolny od wad. 
 4. Kupujący może dokonać reklamacji za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji (drogą elektroniczną lub tradycyjną). Gdy reklamacja dotyczy Produkty wymagane jest jego dostarczenie wraz reklamacją. Produkt taki zostanie sprawdzony oraz przesłany do producenta lub dystrybutora jeśli Sprzedawca uzna faktycznie występuje usterka. 
 5. Jeżeli produkt faktycznie posiada wadę, Kupujący w ramach reklamacji może: 
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź obniżeniu części wartości zakupionego produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie oraz bez nadmiernych niedogodności na własny koszt wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo usunie powstałą wadę. Klient nie może odstąpić od umowy jeśli wada produktu jest nieistotna,
 • żądać usunięcia wady lub wymiany na towar wolny od wad. Sprzedawca w takim wypadku zobowiązany jest wymienić towar na wolny od wad lub usunąć wadę (jeśli jest taka możliwość),

    z zastrzeżeniem wszystkich zapisów Kodeksu Cywilnego.

 1. Kupujący może zamiast zaproponowanego przed Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany towaru na wolny od wad jednakże jeśli taki sposób nie wiąże się z poniesieniem nadmiernych kosztów przed Sprzedawcę lub sposób taki jest niemożliwy. Nadmierne koszty związane są z rodzajem produktu, powstałą wadą oraz dostępnością produktu u dostawców. Niemożliwość wymiany na produkt wolny od wad może być związany z wycofaniem produktu przez producenta lub dystrybutora.
 2. W opisie reklamacji zaleca się uwzględnić:
 • dane kupującego (tj. imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail),
 • dokładną nazwę zakupionego produktu,
 • data wykrycia wady,
 • szczegółowy opis oraz okoliczności wykrycia wady,
 • żądania klienta (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy),
 • informacje dodatkowe,
 • podpis Kupującego.

     do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej do 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądań Kupującego w tym terminie, oznacza to że żądanie zostało uzasadnione pozytywnie. 
 2. Jeżeli w procesie reklamacji niezbędne będzie dostarczenie produktu, Klient na koszt Sprzedawcy (możliwie najtańszym przewoźnikiem), dostarczy do siedziby Sprzedawcy produkt lub jeśli dostawa taka byłaby niemożliwa albo nadmiernie utrudniona, Klient zostanie poproszony o udostępnienie produktu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w miejscu w którym Produkt się znajduje.
 3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne w okresie do 2 lat od momentu wydania Kupującemu produktu (dostarczenia).

§7a POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 §8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący który zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów innych niż te przewidziane przez przepisy prawa w terminie 14 dni od momentu objęcia produktu przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę. W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie. 
 2. Kupujący może skorzystać z oświadczenia dostępnego na stronie cokrzew.pl ale nie jest to konieczne.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę taką traktuje się jako niezawartą. 
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia zwrócić Kupującemu dokonaną przez niego płatność, chyba że Kupujący wybrał inny sposób rozwiązania reklamacji. 
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków taką samą metodą płatności jakiej użył Kupujący podczas finalizowania Zamówienia, chyba że Kupujący zaznaczył w oświadczeniu inną metodę zwrotu środków o ile nie będzie generował dla Sprzedawcy żadnych dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków do momentu otrzymania przedmiotu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu wysłania, o ile Sprzedawca nie zaproponował że we własnym zakresie zabierze przedmiot. 
 7. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu z tytułu niewłaściwego korzystania z funkcjonalności oraz cech towaru.
 8. Kupujący na własny koszt dokonuje zwrotu zakupionego produktu lub zestawu produktów. 

 §9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych. 
 2. Szczegółowe informacje znajdują się na podstronie Polityka Prywatności.

 §10 ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może dokonywać zmian regulaminu w przypadku wystąpienia: zmian przepisów prawa lub zmiany technicznej sposobu oferowanych usług lub zmiany zakresu usług. 
 2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Sprzedawca udostępni nowy Regulamin na stronie internetowej oraz w wiadomości do Kupującego na podany podczas rejestracji adres. 
 3. Zmiany regulaminu zaczną obowiązywać nie wcześniej niż 14 dni od momentu wysłania powiadomień do Klientów. 
 4. Kupujący może złożyć oświadczenie w którym poinformuje Sprzedawcę o braku akceptacji nowego Regulaminu w takim wypadku konto Kupującego zostanie usunięte.

 §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 19 lipca 2020 r.
 2. Umowy zawierane na odległość są sporządzane w języku polskim. 
 3. Spory rozpatrywane są przez sąd właściwy określony według ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta. 
 4. Informacje opublikowane na stronie stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji, nie stanowią oferty w rozumienie Kodeksu Cywilnego. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl